ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વગર પણ ગમે ત્યાં અને ગમે તેવી રીતે ગાડી ચલાવી શકશો, પોલીસ પણ મેમો નહીં ફાડી શકે, બસ આ બે વાતોનું ધ્યાન રાખજો

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ એટલે કે DL વગર વાહન ચલાવવું એ ટ્રાફિક નિયમોની વિરુદ્ધ છે અને તેને ગુનો ગણવામાં આવે છે. આમ કરવાથી ટ્રાફિક પોલીસ કોઈપણ વ્યક્તિનું ચલણ કાપી શકે છે. જો કે, ઘણી વખત એવું બને છે કે તમારું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ નથી, અથવા તો જ્યારે તમે વાહન લઈને રસ્તા પર જાઓ છો, ત્યારે તમે તમારી સાથે …

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વગર પણ ગમે ત્યાં અને ગમે તેવી રીતે ગાડી ચલાવી શકશો, પોલીસ પણ મેમો નહીં ફાડી શકે, બસ આ બે વાતોનું ધ્યાન રાખજો Read More »