આય ટેસ્ટ એપ્લિકેશન, તમારી આંખનો નંબર તપાસો

દૃષ્ટિ પરીક્ષણ એપ્લિકેશન :આંખો એ જગત છે. આંખો વિના જીવન કંઈ નથી, બસ 2 મિનિટ માટે તમારી આંખો બંધ કરો અને તમારી આંખોનું મહત્વ સમજો. આપણો 92% સંદેશાવ્યવહાર આપણી આંખો પર નિર્ભર છે પરંતુ ટેક્નોલોજી, મોબાઈલ ફોન અને કોમ્પ્યુટરનો વધુ પડતો ઉપયોગ આંખની ઘણી સમસ્યાઓને જન્મ આપે છે ખાસ કરીને આંખનો તણાવ, દ્રષ્ટિની નબળાઈ અને …

આય ટેસ્ટ એપ્લિકેશન, તમારી આંખનો નંબર તપાસો Read More »