ફોરેસ્ટ મોક ટેસ્ટ 07

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

Dear Friends, Viralnewsdunia.xyz team has prepared a FREE Current Affair Online Test series & Question Bank covering all the latest current affairs happened around Bharat and the World. Start FREE online Preparation with questions and answers quizzes in English are available. Daily Update GK 2022

provides you lots of fully solved Online Current Affairs Test questions and answers with explanation. Sample tests with detailed answer description ..

0%
0 votes, 0 avg
98

gujarati

ફોરેસ્ટ મોક ટેસ્ટ 07

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

1 / 25

1. ............... પરોપજીવી વનસ્પતિ છે ..?

2 / 25

2. " પ્રેમીઓની આખોનું મિલન " સબ્દ્સમૂહનો અર્થ કયો...?

3 / 25

3. વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે ક્યારે ઉજવાય છે...?

4 / 25

4. જળ પ્રદૂષણ ને કેટલા ભાગ માં વહેચી શકાય ...?

5 / 25

5. મિતિયાલા વન્યજીવ અભ્યારણ્ય કયા  જીલ્લામાં આવેલું છે ..?

6 / 25

6. પાનમાં નાખવામાં આવતો કાથો ક્યાં વૃક્ષમાથી તૈયાર થાય છે...?

7 / 25

7. નીચેના પૈકીની કઈ વનસ્પતિ અપુષ્પ વનસ્પતિ છે...?

8 / 25

8. કાન્હા રાષ્ટ્રીય ઉધાન કયા રાજ્યમાં આવેલો છે ..?

9 / 25

9. ભારતમાં સૌપ્રથમ તોપનો ઉપયોગ કોણે કર્યો હતો ..?

10 / 25

10. જેસોર અભ્યારણ્ય કયા જીલ્લામાં આવેલું છે..?

11 / 25

11.

 સમાસ ઓળખાવો
ભૂતકાળ

12 / 25

12. હદય રોગમાં કઈ વનસ્પતિનો વિશેષ ઉપયોગ થાય છે..?

13 / 25

13. 'ઈશુના ચરણે ' કોની ક્રુતિ છે ..?

14 / 25

14. ગુજરાતમાં કુલ કેટલા અભ્યારણ્ય આવેલા છે ..?

15 / 25

15. ગની દહીવાલા .......................... વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા ...?

16 / 25

16. ભારતનો તરતો નેશનલ પાર્ક કયો છે ..?

17 / 25

17. ક્ષોભ આવરણ માં કાર્બન મોનોક્સાઈડની રસાયણિક આયુ .............હોય છે..?

18 / 25

18. ભારતમાં  વનસ્પતિ ની કેટલી પ્રજાતિ જોવા મળે છે ?

19 / 25

19. ઇકો સિસ્ટમ શબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોણે કર્યો ..?

20 / 25

20.

ઈશ્વર પેટલીકર ના કયા ચિત્રો પ્રસિદ્ધ પામ્યા હતા ?

21 / 25

21. કયા સ્થળે ઊંટ મહોત્સવ ઉજવાય છે...?

22 / 25

22. 2500 નું 12.5 % લેખે 2 વર્ષનું સાદું  વ્યાજ કેટલું થાય ..?

23 / 25

23. વંદા નું હદય કેટલા ખંડનું બનેલું હોય છે ..?

24 / 25

24. ગુજરાતનું સૌથી મોટું અભ્યારણ્ય કયું છે ..?

25 / 25

25. સાઈલેન્ટ વેલી રાષ્ટ્રીય ઉધાન ક્યાં રાજ્યમાં આવેલું છે...?

Your score is

The average score is 49%

0%

Exit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *