ફોરેસ્ટ મોક ટેસ્ટ 06

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

Dear Friends, Viralnewsdunia.xyz team has prepared a FREE Current Affair Online Test series & Question Bank covering all the latest current affairs happened around Bharat and the World. Start FREE online Preparation with questions and answers quizzes in English are available. Daily Update GK 2022

provides you lots of fully solved Online Current Affairs Test questions and answers with explanation. Sample tests with detailed answer description ..

0%
0 votes, 0 avg
119

gujarati

ફોરેસ્ટ મોક ટેસ્ટ 06

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

1 / 25

1. 2000 નું 10% લેખે 2 વર્ષનું ચ. વ્યાજ કેટલું ..?

2 / 25

2. 'ઈશુના ચરણે ' કોની ક્રુતિ છે ..?

3 / 25

3. કયું પ્રાણી જંગલના સફાઈ કામદાર તરીકે કામ કરે છે..?

4 / 25

4. ક્ષોભ આવરણ માં કાર્બન મોનોક્સાઈડની રસાયણિક આયુ .............હોય છે..?

5 / 25

5. વિશ્વ ની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે..?

6 / 25

6. એસિડ વર્ષા માટે જવાબદાર કોણ છે ..?

7 / 25

7. અળસિયાનું લિંગ જણાવો

 

8 / 25

8. નીચેના પૈકીની કઈ વનસ્પતિ અપુષ્પ વનસ્પતિ છે...?

9 / 25

9. ગની દહીવાલા .......................... વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા ...?

10 / 25

10. કેરળ રાજ્યમાં કયું અભ્યારણ આવેલું છે ..?

11 / 25

11. વંદા નું હદય કેટલા ખંડનું બનેલું હોય છે ..?

12 / 25

12. 2500 નું 12.5 % લેખે 2 વર્ષનું સાદું  વ્યાજ કેટલું થાય ..?

13 / 25

13. કાન્હા રાષ્ટ્રીય ઉધાન કયા રાજ્યમાં આવેલો છે ..?

14 / 25

14. 'લાફિંગ ગેસ' એટ્લે કયો વાયુ ...?

15 / 25

15. 45,51,55,57,44, ની સરેરાશ શોધો

16 / 25

16. વનસ્પતિ નો લીલો રંગ શાને આભારી છે ..?

17 / 25

17. ભારતનો તરતો નેશનલ પાર્ક કયો છે ..?

18 / 25

18. ઇકો સિસ્ટમ શબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોણે કર્યો ..?

19 / 25

19. ઑઝૉન શબ્દ કઈ ભાષા પરથી ઉતરી આવ્યો છે ?

20 / 25

20. ............... પરોપજીવી વનસ્પતિ છે ..?

21 / 25

21. જળ પ્રદૂષણ ને કેટલા ભાગ માં વહેચી શકાય ...?

22 / 25

22. 'એડિસ 'મચ્છર કરડવાથી કયો રોગ થાય છે..?

23 / 25

23. ઉર્જાનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે ..?

24 / 25

24. વૃક્ષો આપણને ક્યો વાયુ આપે છે...?

25 / 25

25. કૃષ્ણા નદી પર ક્યો બંધ બાંધવામાં આવ્યો  છે...?

Your score is

0%

Exit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *