ફોરેસ્ટ મોક ટેસ્ટ 04

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

Dear Friends, Viralnewsdunia.xyz team has prepared a FREE Current Affair Online Test series & Question Bank covering all the latest current affairs happened around Bharat and the World. Start FREE online Preparation with questions and answers quizzes in English are available. Daily Update GK 2022

provides you lots of fully solved Online Current Affairs Test questions and answers with explanation. Sample tests with detailed answer description ..

0%
0 votes, 0 avg
182

gujarati

ફોરેસ્ટ મોક ટેસ્ટ 04

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

1 / 25

1. અડાલજની વાવ બંધાવનાર રાણી રૂડાબાઈ કોના પત્ની હતા ..?

2 / 25

2. વનસ્પતિ માં કોષ દીવાલ શાની બનેલી હોય છે..?

3 / 25

3. 20 વસ્તુઓનું વેચાણ મૂલ્ય 16 વસ્તુઓની ખરીદ કિમત જેટલું છે , તો નુકસાનનું પ્રમાણ જણાવો ..?

4 / 25

4. ચિત્રકૂટ નો ધોધ કઈ નદી પર છે ..?

5 / 25

5. વિશ્વ વન દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે ..?

6 / 25

6. હદય રોગમાં કઈ વનસ્પતિનો વિશેષ ઉપયોગ થાય છે..?

7 / 25

7. 1800 નું 10% લેખે 10 વર્ષનું સાદું વ્યાજ કેટલું થસે ...?

8 / 25

8. મધ્યપ્રદેશના કયા જીલ્લામાં સફેદ વાઘ જોવા મળે છે...?

9 / 25

9. " પ્રેમીઓની આખોનું મિલન " સબ્દ્સમૂહનો અર્થ કયો...?

10 / 25

10. બટાકા કયા પ્રકારનું પ્રકાંડ છે ...?

11 / 25

11. વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે ક્યારે ઉજવાય છે...?

12 / 25

12. પાણી શુધ્ધ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે...?

13 / 25

13. ભારતમાં સૌપ્રથમ તોપનો ઉપયોગ કોણે કર્યો હતો ..?

14 / 25

14. મહાગુજરાત આંદોલનના મુખ્ય નેતા કોણ હતા ...?

15 / 25

15. બદરીનાથ કઈ નદી કિનારે આવેલ છે ..?

 

16 / 25

16. મૂળતંત્રના કેટલા પ્રકાર છે ...?

17 / 25

17. કયા સ્થળે ઊંટ મહોત્સવ ઉજવાય છે...?

18 / 25

18. કયો સાપ મળો બનાવે છે ..?

19 / 25

19. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે ...?

20 / 25

20. નીચેનામાથી કયું ફૂલ રાત્રે જ ખીલે છે..?

21 / 25

21. ગુજરાત વિધ્યાપીઠની  સ્થાપના કયા વર્ષે થઈ હતી...?

22 / 25

22. લોહીનું શુધ્ધિકરણ ક્યાં થાય છે ..?

23 / 25

23. વિશ્વમાં સૌથી નાનું પક્ષી કયું ...?

24 / 25

24. 'સુરપતિ' શબ્દનો અર્થ જણાવો ...?

25 / 25

25. સાઈલેન્ટ વેલી રાષ્ટ્રીય ઉધાન ક્યાં રાજ્યમાં આવેલું છે...?

Your score is

0%

Exit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *