શૌચાલય સહાય યોજના ગુજરાત 2022 : શૌચાલય બનાવવા માટે મળશે 12 હજાર રૂપિયાની સહાય

શૌચાલય સહાય યોજના ગુજરાત 2022 : શૌચાલય બનાવવા માટે મળશે 12 હજાર રૂપિયાની સહાય

 

શૌચાલય બનાવવા માટે મળશે 12 હજાર રૂપિયાની સહાય | જાહેર શૌચાલય યોજના 2022

The Toilet help Yojna (ગુજરાત theme theme યોજના) has been launched at the national level to create a clean India, be able to apply on-line + offline for all candidates and voters, to induce free bathroom.

Toilet help (ગુજરાત help help યોજના) what’s the aim of this Yojana?

🔹To free the urban and rural areas of Republic of India from the evil follow of open elimination,

🔹All the beneficiaries got Rs. 12,000 to supply monetary help,

🔹To create honor and a bright future for the mothers and sisters of the house by preventing them from defecating within the open.,

🔹To create a ‘high customary of living’ for the soul and, finally, a healthy India

Eligibility needed for this Plan (Yojana)

🔹For application in rest room help theme, if the soul could be a resident of country, his annual financial gain mustn’t exceed ₹.50,000.,

🔹If the soul could be a resident of associate degree geographic region, his annual financial gain is ₹.60000 should be but 

 

Required documents

For application in rest room help theme, applicant’s 

🔹Aadhaar card

🔹Credentials.

🔹Ration card of the soul,

🔹Proof of basic address,

🔹Certificate of financial ga

🔹Bank account Pass Book,

🔹Passport size image and current mobile variety etc.

How to fill the form in toilet plan (Yojna)

🔹To apply for a rest room help arrange, you need to initial visit the house page of its official web site.

🔹After returning to the house page, you’ve got the choice to ‘Apply’ that you’ve got to click on, then you’ve got to pick your region,

🔹After choosing the region, its application the shape can open before of you which ones you’ve got to fill rigorously,

🔹All the requested documents need to be scanned and uploaded and at last, you’ve got to click on the ‘Submit’ possibility and acquire the receipt etc.

 

Method of applying offline

🔹In the bathroom help theme, to use offline, you initially need to visit your panchayet member,

🔹From there you’ve got to induce the ‘application form’, when receiving the appliance type, you’ve got to fill the appliance type rigorously,

🔹Self-certified photocopies of all needed documents ought to be connected with the appliance type

Link to apply online

 

🔹Online Apply :- Click Now

🔹Swachh Bharat 2.O :- Click Now

  

We Are Daily Latest All Types Gujarat Yojna Study Tips, Gujarat Yojana, Gujarat news, Adhyayan, Gujarati GK Test,Health, Admission Remain with us Infoznews.com Ojas News,Ojas Jobs Website Updates Job Portal Please share with your companions this Blog Post,Keep regularly checking to Updated

Thanks for visit this Toilet Assistance Yojna Gujarat 2022: Assistance of ₹.12000 will be given for construction of Posts, keep connected with Us lot of Health & Technology Updates

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *