ગુજરાતી વ્યાકરણ ભાગ- ૨ તલાટી ટેસ્ટ ૨૦૨૨

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

0%
0 votes, 0 avg
105

gujarati

ગુજરાતી વ્યાકરણ ભાગ- ૨

we provide free mock test for gujarat government exam like gpsc, talati, sachivalay, police

1 / 25

1.

સમાનાર્થી : બકાલુ

2 / 25

2.

સમાનાર્થી : પૃથ્વી

3 / 25

3.

નરકેસરી કયો સમાસ છે

4 / 25

4.

ગાંડાને મગજ આપો. અલંકાર જણાવો

5 / 25

5.

નીચેનામાંથી કઈ જોડણી યોગ્ય નથી

6 / 25

6.

 આપણી ચેતનાનો ફુવારો ઉડી શકતો નથી.. અલંકાર જણાવો

7 / 25

7.

વ્યક્ત. ની સંધિ છોડો

8 / 25

8.

સમાનાર્થી : પુષ્પધન્વા

9 / 25

9.

જ્યારે ઉપમેય અને ઉપમાન ને એકરૂપ ગણી લેવામાં આવે ત્યારે ....... અલંકાર બને છે.

10 / 25

10.

વિદ્યાર્થીઓથી મહેનત કરાય છે.. વાક્ય નો પ્રકાર જણાવો

11 / 25

11.

મુખ્ય વાત ને છુપાવી અન્ય વાત ને પરોક્ષ રીતે રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે .............અલંકાર બને છે.

12 / 25

12.

કયો શબ્દાલંકાર નો પ્રકાર નથી ?

13 / 25

13.

સમાનાર્થી : રૂગ્ણાલય

14 / 25

14.

સમાનાર્થી : રાત્રી

15 / 25

15.

સમાનાર્થી : મોઝાર

16 / 25

16.

સમાનાર્થી : પરિમાણ

17 / 25

17.

ઊપડેલા ડગ ઉપર શાં લોહ કેરા મણિકા !
અલંકાર ઓળખવો.

18 / 25

18.

ભાવુક ની સંધિ છોડો

19 / 25

19.

સામાનાર્થિ - વારિદ

20 / 25

20.

શબ્દસમુહ માટે એક શબ્દ : બે મોટા સમુદ્ર ને જોડનારી ખાડી

21 / 25

21.

સમાનાર્થી : પૂર્વાભિમુખ

22 / 25

22.

નીચેનામાંથી કયું તળપદા શબ્દનું જોડકું યોગ્ય નથી

23 / 25

23.

ગિરિધર એ કયો સમાસ છે.

24 / 25

24.

ઘડિયાળની શોધ થઈ એ પહેલા સમય માપવાનું સાધન ...શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જણાવો

25 / 25

25.

સમાનાર્થી : દ્વિરેફ

Your score is

The average score is 51%

0%

Exit

Leave a Comment

Your email address will not be published.